Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie.

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
- Berkdijk Bloemen handelend onder de naam Berkdijk Bloemen www.Berkdijk.nl is ondergebracht onder diverse domeinnamen.
- Besteller: Een consument of bedrijf die gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Berkdijk Bloemen en op deze manier een overeenkomst aangaat met Berkdijk Bloemen, Berkdijk.nl
- Ontvanger: De persoon of het bedrijf die een boeket, bloemstuk of ander artikel ontvangt wat via Berkdijk Bloemen of via www.berkdijk.nl besteld is.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Berkdijk Bloemen aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de verkoop en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Berkdijk.nl en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening en goedkeuring van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten.

Alle door of namens Berkdijk. nl in dag- of weekbladen, het internet, radio, televisie of brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Berkdijk.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht.

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Berkdijk bloemen.nl dit de koper zo snel mogelijk per telefoon, email of schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Berkdijk bloemen.nl kan in geval van overmacht – na overleg met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van –of werkstakingen of uitsluiting in – het Berkdijk bloemen.nl of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Betaling.

1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
- IDEAL
- PAYPAL
- Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Berkdijk Bloemen het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Berkdijk Bloemen verder toekomende rechten.
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site of door overschrijving op het bankrekening nummer van Berkdijk Bloemen
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Berkdijk Bloemen in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 6 Eigendom.

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Berkdijk Bloemen totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 7 Toepasselijk recht.

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Berkdijk bloemen.nl en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Berkdijk Bloemen gevestigd is.

Artikel 8 Persoonsgegevens.

1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 2. Onze privacy statement is van toepassing.

Artikel 9 Aanvullingen.

1. Indien de leveringsvoorwaarden van Berkdijk Bloemen zoals hierboven gesteld niet voorzien dan gelden de leveringsvoorwaarden van de VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) en de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Verzenden en retourneren

Voorwaarden van Berkdijk.nl voor het verzenden, klachten, retourneren en annuleren.

1.De levering van bestellingen geplaatst bij Berkdijk.nl geschieden via onze eigen bezorgdienst of via een lokale fleurop bloemist. De levering aan de ontvanger geschiedt voor rekening van de besteller.

2. Aangevraagde leveringstijden zullen door Berkdijk.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen. Dit betekent niet dat wij exacte levertijden kunnen garanderen.

3. Wanneer uw bestelling één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan Berkdijk.nl besluiten de verzendkosten aan de besteller te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in uw bestelling van één werkdag geeft de besteller niet het recht de opdracht te annuleren.

4. Berkdijk.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de besteller nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Berkdijk.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de besteller ten gevolge hiervan en het niet leveren. De besteller zal hierover tijdig geïnformeerd worden.

5. Als blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de ontvanger bijvoorbeeld niet thuis of verhuisd is, uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn, geeft dit geen recht op een nieuwe levering, levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Berkdijk.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de besteller. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient zelf te contoleren of de persoon niet op vakantie is, dan wel thuis is of dat het adres, postcode of huisnummer nog wel klopt.

6. De besteller gaat ermee akkoord dat indien de ontvanger niet thuis is, dan wel niet open doet of het bedrijf gesloten is, het product (indien mogelijk) bij één van de buren zal worden afgegeven.

7. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering van uw bestelling doordat de ontvanger niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de besteller niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging.

8. Indien de ontvanger niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de ontvanger niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen. Dit geeft de besteller en/of de ontvanger niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

9. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van de bloemen. Dit geeft de besteller niet het recht de bestelling te annuleren.

Klachten en retour

1. De te leveren bloemen en/of producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerij producten en andere producten.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde bloemen en/of producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst telefonisch of e-mail te worden gemeld aan Berkdijk.nl, hierna wordt de klacht onderzocht dan wel een passende oplossing geboden.

3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de bloemen en/of producten dienen binnen 5 dagen na levering aan Berkdijk.nl gemeld te worden.

4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de bloemen en/of producten dienen binnen 2 dagen na de oorspronkelijke bezorgdatum door de besteller of ontvanger gemeld te worden.

5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer het recht tot afkeuring van de gehele geleverde zending. Dit dient echter binnen 24 uur gemeld te worden aan Berkdijk.nl, waarna een passende oplossing zal worden geboden.

6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

7. Bestellingen die niet voldoen aan de eisen van de besteller of ontvanger kunnen binnen 24 uur worden teruggezonden naar Berkdijk.nl. De kosten hiervoor zijn volledig voor de besteller of ontvanger en geven dan pas het recht op volledige terugbetaling dan wel annulering van de bestelling.

8. Al onze versproducten zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Dit houdt in dat u géén gebruik kunt maken van het recht om onze versproducten kosteloos binnen 14 dagen te retourneren.

Annuleren

1. Bestellingen voor levering binnen Nederland en naar het buitenland kunnen tot 2 dagen voor aflevering geannuleerd worden.

2. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 3,50 per bestelling. Berkdijk.nl zal zorg dragen voor een terugbetaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de bestelling en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

3. Uitzondering zijn orders van bedrijven die bij Berkdijk bloemen op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Berkdijk Bloemen: info@berkdijk.nl